Cambridge certificate -> CAE (Certificate in Advanced English)

Informácie o skúške CAE (Certificate in Advanced English)

Skúška na získanie Cambridge certifikátu CAE pozostáva z piatich častí, každá testuje inú oblasť používania angličtiny a predstavuje 20% z celkového hodnotenia. Celkové hodnotenie uchádzača o Cambridge certificate CAE sa vypočíta na základe bodov, ktoré získal za všetkých častí skúšky. Nie je preto možné zvládnuť alebo nezvládnuť jednotlivé časti skúšky.
Známok je päť. Známky A, B, C sa dávajú za úspešne zvládnutie testu, známky D a E znamenajú, že uchádzač nevyhovel podmienkam získania certifikátu.

CAE | ČASŤ 1.: Čítanie (1 hodina 15 minút)

Vypracovanie časti Čítanie trvá 1 hodinu a 15 minút a pozostáva zo štyroch úloh, ktoré tvorí spolu 34 otázok. Zahŕňa texty rôznej dĺžky z rôznych reálnych zdrojov, ktoré predstavujú širokú škálu typov textov a štýlu písania. Napríklad sa tu môžu nachádzať úryvky z novín, časopisov, webových stránok, románov a populárno-náučnej literatúry, ako aj materiál z brožúr, letákov a iných krátkych textov. Uchádzači majú odpovedať na všetky otázky.

 • Úloha 1: s viacerými možnosťami
  Úloha 1 pozostáva z troch krátkych textov na danú tému. Texty pochádzajú z rozličných zdrojov a predstavujú širokú škálu štýlov a žánrov. Na každý text nadväzujú dve otázky so štyrmi možnosťami, čoho cieľom je otestovať rozsah čítania a jazykových zručností.
 • Úloha 2: Vynechaný text
  Úloha 2 pozostáva z jedného dlhého textu, z ktorého bolo vymazaných šesť odsekov. Tie sa nachádzajú pod textom, v pomiešanom poradí. Uchádzač použije svoje vedomosti o slovnej zásobe, následnosti a štruktúre textu, aby text opravil a doplnil.
 • Úloha 3: s viacerými možnosťami
  Úloha 3 pozostáva z jedného dlhého textu. Nachádza sa tu sedem otázok so štyrmi možnosťami, ktoré sledujú následnosť textu a testujú rozsah čítania a jazykové zručnosti.
 • Úloha 4: s viacerými vhodnými možnosťami
  Úloha 4 pozostáva z jedného dlhého textu, ktorý je rozdelený na viacero častí. Textu predchádza 15 ponúknutých možností, ktoré komentujú informácie a myšlienky z textu. Uchádzač musí priradiť každú možnosť k správnej časti textu.

CAE | ČASŤ 2.: Písanie (1 hodina a 30 minút)

Vypracovanie časti Písanie trvá 1 hodinu a 30 minút a skladá sa z dvoch úloh. V časti 1 všetci uchádzači pracujú na rovnakej úlohe, ktorá je založená na informáciách z papiera s otázkami. V časti 2 majú uchádzači možnosť vybrať si úlohu.

 • Úloha 1:
  V časti 1 si uchádzači prečítajú poskytnuté informácie v rozsahu asi 150 slov. Tie môžu pochádzať z rozličných skutočných textov, a treba ich použiť na doplnenie podrobnej písomnej úlohy v rozmedzí 180-220 slov. Hodnotenie sa udeľuje na základe jazykovej zdatnosti a podľa toho, či sú v texte zahrnuté cieľové informácie, ako aj, či bol text napísaný vhodným štýlom pre danú úlohu (napr. list, správa, návrh alebo článok).
 • Úloha 2:
  V úlohe 2 si uchádzači vyberú jednu situačnú úlohu z piatich možností, ktoré môžu použiť: článok, súťažný príspevok, esej, list, návrh, správu, kritiku, informačný leták alebo príspevok k dlhšiemu dielu (napr. knihe, dokumentu o výskume, atď.). Hodnotenie sa udeľuje za obsah, členenie, súdržnosť textu, rozsah jazyka a dodržanie zadania. Uchádzači napíšu 220-260 slov.

CAE | ČASŤ 3.: Používanie angličtiny ( 60 minút)

Vypracovanie tejto časti trvá jednu hodinu a pozostáva z piatich úloh s celkovo 50 otázkami. Uchádzači odpovedajú na všetky otázky. Ide o nasledujúcich päť úloh:

 • Úloha 1: Jazykový test s viacerými možnosťami
  Táto úloha predstavuje text, z ktorého bolo vymazaných 12 slov alebo viet a tie treba doplniť z 12 otázok so štyrmi možnosťami. Táto úloha je zameraná na znalosť slovnej zásoby a vzťahov medzi slovami (napr. slovné spojenia, slovesné väzby, atď.).
 • Úloha 2: Otvorený jazykový test
  Táto úloha predstavuje text, z ktorého bolo vymazaných 15 slov. Uchádzači využijú svoje znalosti gramatiky, vetnej štruktúry a textovej štruktúry, aby doplnili chýbajúce miesta v texte.
 • Úloha 3: Tvorenie slov
  Táto úloha predstavuje text, z ktorého bolo vymazaných 10 slov. Základný tvar každého chýbajúceho slova je daný ako pomôcka. Uchádzači musia využiť svoje znalosti gramatiky a tvorenia slov, aby doplnili správny tvar daného slova.
 • Úloha 4: Vynechané vety
  Toto je úloha s vynechanými vetami v piatich otázkach. Každá otázka predstavuje súbor troch nezávislých viet. Z každej z týchto troch viet bolo vymazané rovnaké slovo. Uchádzači využijú svoje znalosti slovnej zásoby, aby našli spoločné chýbajúce slovo.
 • Úloha 4: Pretvorenie kľúčového slova
  Toto je úloha na pretvorenie kľúčového slova v ôsmych otázkach. Každá otázka pozostáva z dvoch viet, ktoré vyjadrujú ten istý význam rozličnými spôsobmi, ako aj z kľúčového slova. Z druhej vety bolo vymazaných tri až šesť slov. Uchádzači využijú svoje znalosti gramatiky, slovnej zásoby a vetnej štruktúry, aby doplnili medzeru použitím daného kľúčového slova.

CAE | ČASŤ 4.: Počúvanie (približne 40 minút)

Vypracovanie časti na počúvanie trvá približne 40 minút a pozostáva zo štyroch častí, celkove s 30 otázkami. Texty na počúvanie majú rozličnú dĺžku a pochádzajú z množstva rozličných skutočných zdrojov. Predstavujú širokú škálu typov textov, kontextov a hovoriacich. Napríklad, môžu to byť úryvky z vysielania rôznych médií, prehlásení, rozhovorov a stretnutí, ako aj materiály z každodenných situácií. Všetky texty na počúvanie sa púšťajú dvakrát a uchádzači by mali odpovedať na všetky otázky.

 • Úloha 1: s viacerými možnosťami
  Úloha 1 pozostáva z troch krátkych, na sebe nezávislých textov na počúvanie. Texty pochádzajú z rozličných zdrojov a predstavujú širokú škálu hlasov a štýlov dodania informácie. Ku každému textu sú dve otázky s troma možnosťami, čo testuje rozsah zručností pri počúvaní.
 • Úloha 2: Dokončenie viet
  Úloha 2 pozostáva z monológu, ktorý trvá asi tri minúty. Súbor ôsmych viet zhŕňa hlavné body textu. Z každej vety bolo vymazané slovo alebo krátka fráza. Uchádzači počúvajú a doplnia chýbajúce informácie. Hlavným cieľom tejto úlohy je objaviť a zaznamenať v texte špecifické informácie.
 • Úloha 3 s viacerými možnosťami
  Úloha 3 pozostáva z rozhovoru alebo diskusie, ktorá trvá tri až štyri minúty. Nachádza sa tu šesť otázok so štyrmi možnosťami, ktoré sledujú následnosť textu a ich úlohou je otestovať rozsah zručností pri počúvaní. Hlavným cieľom je pochopenie postojov a názorov hovoriacich.
 • Úloha 4: s viacerými vhodnými sa možnosťami
  Úloha 4 pozostáva z piatich krátkych monológov na danú tému, každý trvá asi 30 sekúnd. Súbor úryvkov sa počúva raz a potom sa zopakuje. Uchádzači majú počas počúvania doplniť dve úlohy. Každá úloha sa skladá z ôsmych krátkych ponúknutých možností. Ako uchádzači počúvajú, spájajú v každej úlohe každého hovoriaceho z jednou z ôsmych ponúk. Cieľom je porozumieť podstate toho, o čom sa hovorí.

CAE | ČASŤ 5.: Hovorenie (približne 14 minút)

Vypracovanie časti Hovorenie trvá 15 minút a uchádzači na ňom pracujú v pároch. Bežný formát zahŕňa rozhovor medzi dvoma uchádzačmi a dvoma skúšajúcimi. Jeden zo skúšajúcich je sprostredkovateľom, ktorý hovorí s uchádzačmi. Druhý skúšajúci iba posudzuje kandidátov a nehovorí. Skladá sa z nasledujúcich častí:

 • Úloha 1: Konverzácia (3 minúty)
  prostredkovateľ rozhovoru sa kandidátov jedného po druhom spytuje na nich samotných, na ich život a záujmy. Cieľom je schopnosť reagovať v bežných situáciách a používať spoločenský jazyk. Táto časť trvá asi 3 minúty.
 • Úloha 2: Dlhý individuálny výstup (4 minúty)
  V tejto časti má každý kandidát dlhý výstup, ktorý trvá asi jednu minútu. Každý kandidát dostane iný súbor fotografií, o ktorých bude rozprávať. Druhý kandidát krátko zareaguje, potom čo jeho partner dohovorí. Celá časť trvá tri alebo štyri minúty a jej cieľom je schopnosť jazykového usporiadania.
 • Úloha 3: Vzájomná komunikácia
  V tejto časti sa uchádzači rozprávajú medzi sebou. Dá sa im papier s vizuálnymi pomôckami a zadá sa situácia alebo téma rozhovoru, ktorý budú viesť asi štyri minúty. Táto časť je zameraná na vzájomné dorozumievanie sa: výmena myšlienok, vyjadrenie a odôvodnenie názorov, vyjadrenie súhlasu, atď.
 • Úloha 4: Diskusia (4 minúty)
  V tejto časti prebieha všeobecná diskusia zameraná na tému z Úlohy 3. Sprostredkovateľ sa pýta otázky, ktoré rozšíria diskusiu zo úlohy 3. Táto časť trvá asi štyri minúty.