Angličtina pre tínedžerov + -> všeobecné podmienky

 1. Obstaranie jazykového kurzu v Žiline sa riadi týmito všeobecnými podmienkami, ktoré ustanovujú práva a povinnosti zmluvných strán a ďalšie podmienky vzťahujúce sa na obstaranie kurzu.
 2. Objednávateľ vstupuje do zmluvného vzťahu so organizátorom podaním záväznej prihlášky (osobne, poštou alebo e-mailom) a zaplatením platby v plnej výške za kurz
 3. Pred podaním prihlášky je potrebné zo strany objednávateľa vykonať vstupný test, ktorý sú k dispozícii na www.viveus.sk alebo priamo u organizátora.
 4. V prípade, že objednávateľ zruší záväznú objednávku na kurz bude mu organizátor účtovať nasledovné storno poplatky:
 5. Storno poplatky sú
  • pred nástupným termínom na jazykový kurz vo výške 20 % z ceny kurzu
  • počas priebehu jazykového kurzu 100 % z ceny kurzu
 6. Zmena lektora je zo strany organizátora akceptovaná za nasledovných podmienok
  • pri miniskupinových kurzoch po realizovaní minimálne 3 stretnutí a písomnej požiadavke minimálne 6 študentov zo študijnej skupiny
  • písomné požiadavky na zmenu lektora musia obsahovať konkrétny dôvod tejto zmeny
 7. Po ukončení skupinového vyučovania organizátor navrhne objednávateľovi ďalší optimálny model pre pokračovanie v štúdiu cudzieho jazyka s ohľadom na individualitu každého objednávateľa.
 8. Objednávateľ súhlasí zo spracovaním osobných údajov uvedených na prihláške pre potreby organizačného zabezpečenia skupinovej výuky.